Αναγνώριση διπλωμάτων εξωτερικού

Αναγνώριση απολυτηρίων και διπλωμάτων εξωτερικού

Οι παροχές περίθαλψης της Gardé Ambulanter Pflegedienst αντεπεξέρχεται σταθερά στην συνεχώς μεγαλύτερη ανάγκη για δυναμικό περίθαλψης. Η διεθνής επιχείρηση ξεκίνησε από νωρίς να ψάχνει για νέους, πρόθυμους ανθρώπους για την περίθαλψη.

Ισχύουν νομικοί κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται απολυτήρια του εξωτερικού στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται από μετανάστες που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της περίθαλψης:

 • Εκπαίδευση: επάγγελμα υγείας ή περίθαλψης

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον τομέα της υγείας ή της περίθαλψης

 • Αναγνωρισμένη ειδικότητα

Αναγνωρισμένη ειδικότητα στο υπουργείο υγείας και πρόνοιας του Βερολίνου (Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin/ LAGeSo)

 • Προϋποθέσεις για την αναγνώριση

Προϋποθέσεις για την αναγνώρισης ενός διπλώματος/ μιας ειδικότητας στο LAGeSo:

Για την παροχή πιστοποιητικών που δηλώνουν ότι το άτομο φέρει τους τίτλους επαγγέλματος είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Γραπτή αίτηση για την παροχή του πιστοποιητικού για τον τίτλο επαγγέλματος (χρήση της ήδη υπάρχουσας φόρμουλας από το LAGeSo).
 2. Βιογραφικό σε σχήμα πίνακα και χρονολογικά διαμορφωμένο (με υπογραφή και ημερομηνία) με αναφορά στις ήδη ολοκληρωμένες σπουδές, την επαγγελματική σταδιοδρομία και επιπλέον επιτεύγματα μέχρι και σήμερα.
 3. Αποδεικτικό ταυτοποίησης (διαβατήριο ή ταυτότητα)
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως (πιθ. Πιστοποιητικό για αλλαγή ονόματος σε περίπτωση π.χ. γάμου, ληξιαρχική πράξη γάμου)
 5. Επίκαιρο επίσημο αντίγραφο ποινικού μητρώου από την δημοκρατία της Γερμανίας (Belegart 0, για το οποίο πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο δημαρχείο και δεν επιτρέπεται να είναι παλαιότερο από έναν μήνα. Για την υποβολή της αίτησης ως λόγος χρήσης πρέπει να κατονομαστεί «άδεια για τίτλο επαγγέλματος» („Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung“), ώστε να εξασφαλιστεί άμεση ταξινόμηση της αίτησης. Από το εξωτερικό μπορεί να υποβληθεί αίτηση για το αντίγραφο ποινικού μητρώου μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Ausland/Antrag/FAQ_node.html/.

 1. Επίκαιρο αντίγραφο ποινικού μητρώου από την αστυνομία ή την δικαστική αρχή της χώρας προέλευσης και πιθ. της χώρας, όπου πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, όχι παλαιότερο από τρεις μήνες.
 2. Ισχύουσα νομική υπεύθυνη δήλωση (χρήση υπάρχοντος προτύπου υπεύθυνης δήλωσης) του/της αιτούντος/αιτούσας, η οποία πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει κάποια εισαγγελική διερευνητική διαδικασία ή κάποια δικαστική, ποινική διαδικασία ή κάποια διερευνητική διαδικασία σχετικά με το επαγγελματικό δίκαιο εναντίον του/της. Η υπεύθυνη δήλωση δεν επιτρέπεται να είναι παλαιότερη από τριών μηνών.
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου/πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (certificate of good standing) της αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου ασκήθηκε ιατρικό επάγγελμα (όχι παλαιότερο από τριών μηνών).
 4. Ιατρική δήλωση (χρήση ήδη υπάρχουσας φόρμουλας http://www.berlin.de/lageso), από έναν/μία ιατρό που εργάζεται στην Γερμανία, όχι παλαιότερο από ένα μήνα, η οποία πιστοποιεί ότι ο/η αιτών/αιτούσα είναι ικανός/-ή να ασκήσει το επάγγελμα.
 5. Αποδεικτικά για τις ολοκληρωμένες σπουδές με αναφορά στον επαγγελματικό χαρακτηρισμό:
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2005/36/EG (συμπεριλαμβανομένου του διπλώματος, των βαθμών εξετάσεων και περαιτέρω αποδεικτικά ικανοτήτων, ανάλογα με το κράτος), το οποίο επιτρέπει την χωρίς περιορισμούς άσκηση του επαγγέλματος στην χώρα όπου έλαβε χώρα η εκπαίδευση ή στην χώρα προέλευσης.
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή της χώρας εκπαίδευσης, ότι η εκάστοτε εκπαίδευση ισοδυναμεί με τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2005/36/EG.
 • Μία πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα ονομαζόμενα κεκτημένα δικαιώματα (πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, ότι εκεί κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών πριν την έκδοση του πιστοποιητικού το προαναφερόμενο επάγγελμα ασκήθηκε τουλάχιστον 3 χρόνια αδιάκοπα, πραγματικά και νόμιμα (κανονισμός Ε.Ε. 2005/36/EG).
 • Έλεγχος των μαθημάτων και ωρών της εκάστοτε εκπαίδευσης, εφόσον αυτή έχει ξεκινήσει ή/και έχει ολοκληρωθεί πριν από την, σύμφωνα με τον Ε.Ε. 2005/36/EG, λήξη της προθεσμίας. (Έλεγχος των μαθημάτων εκπαίδευσης και εξέτασης, διαχωρισμένο σε θεωρητικούς και πρακτικούς τομείς, με αναφορές στις ώρες και τις εβδομάδες).
 • Αποδεικτικά για την μέχρι τώρα επαγγελματική προϋπηρεσία στο προαναφερόμενο επάγγελμα -εμπειρία στο επάγγελμα (π.χ. βιβλίο εργασίας, αναλυτικά πιστοποιητικά από τους μέχρι τώρα εργοδότες, εκτενή μετεκπαίδευση).
 1. Αποδεικτικό για τις απαιτούμενες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας για το προαναφερόμενο ασκούμενο επάγγελμα:
 • Γνώσεις της γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Πτυχίο από το Goetheinstitut, Telc ή TestDaf; όχι παλαιότερα από τριών χρόνων);
 • Συμβουλή: για λογοθεραπευτές/ λογοθεραπεύτριες απαιτούνται γνώσεις επιπέδου Γ1 (των ίδιων φορέων).
 1. Αποδεικτικό για την αρμοδιότητα στο κρατίδιο του Βερολίνου
 • Πιστοποιητικό από τον εργοδότη (έγκριση πρόσληψης) για θέση εργασίας στο κρατίδιο του Βερολίνου ή
 • Ισχύον αντίγραφο από το μητρώο δηλώσεων διαμονής για μόνιμη κατοικία/ συνήθη διαμονή (βάση §3 της νομοθεσίας σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες) στο κρατίδιο του Βερολίνου.

Σε περίπτωση απουσίας της προϋπηρεσίας στο επάγγελμα η εξέταση των γνώσεων στην Γερμανία είναι απαραίτητη.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή σας για επάγγελμα στον ιατρικό τομέα σε τρίτο κράτος, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ήδη αναφερμένα σημεία 10-12:

 1. Αποδεικτικά για τις ολοκληρωμένες σπουδές με αναφορά στον επαγγελματικό χαρακτηρισμό:
 • συμπεριλαμβανομένου του διπλώματος, των βαθμών εξετάσεων και περαιτέρω αποδεικτικά ικανοτήτων, ανάλογα με το κράτος που επιτρέπουν την χωρίς περιορισμούς άσκηση του επαγγέλματος στην χώρα όπου έλαβε χώρα η εκπαίδευση ή στην χώρα προέλευσης.
 • Έλεγχος των μαθημάτων εκπαίδευσης και εξέτασης, διαχωρισμένο σε θεωρητικούς και πρακτικούς τομείς, με αναφορές στις ώρες και τις εβδομάδες
 1. Αποδεικτικά για την μέχρι τώρα επαγγελματική προϋπηρεσία στο προαναφερόμενο επάγγελμα -εμπειρία στο επάγγελμα (π.χ. βιβλίο εργασίας, αναλυτικά πιστοποιητικά από τους μέχρι τώρα εργοδότες, εκτενή μετεκπαίδευση).
 2. Αποδεικτικό για τις απαιτούμενες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας για το προαναφερόμενο ασκούμενο επάγγελμα:
 • Γνώσεις της γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Πτυχίο από το Goetheinstitut, Telc ή TestDaf; όχι παλαιότερα από τριών χρόνων);
 • Συμβουλή: για λογοθεραπευτές/ λογοθεραπεύτριες απαιτούνται γνώσεις επιπέδου Γ1 (των ίδιων φορέων).
 1. Αποδεικτικό για την αρμοδιότητα στο κρατίδιο του Βερολίνου
 • Πιστοποιητικό από τον εργοδότη (έγκριση πρόσληψης) για θέση εργασίας στο κρατίδιο του Βερολίνου ή
 • Ισχύον αντίγραφο από το μητρώο δηλώσεων διαμονής για μόνιμη κατοικία/ συνήθη διαμονή (βάση §3 της νομοθεσίας σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες) στο κρατίδιο του Βερολίνου.
 • Συμβουλές για διπλώματα εξωτερικού

Τα έγγραφα της αίτησης πρέπει κατά βάση να υποβάλλονται είτε ως απλά αντίγραφα των επίσημων εγγράφων είτε ως επίσημο αντίγραφο από τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα. Για την επικύρωση των εγγράφων είναι στο κρατίδιο του Βερολίνου αρμόδια τα δημαρχία όπως και κάθε αρμόδια αρχή στο πλαίσιο των συναναστροφών τους με το εξωτερικό (Προξενείο, Πρεσβεία). Επικυρώσεις από άλλους φορείς ή μεταφραστές δεν αναγνωρίζονται.

 • Στις περισσότερες περιπτώσεις για πτυχία εξωτερικού απαιτείται ως αποδεικτικό για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση (έλεγχος μαθημάτων και ωρών, βαθμοί εξετάσεων, δίπλωμα, δηλ. όλα τα έγγραφα που έχουν αναφερθεί από το 10 και κάτω) η επικύρωση της γνησιότητας των εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης δηλ. η νομιμοποίηση μέσω της Γερμανικής Πρεσβείας. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πληροφοριακό δελτίο για δημόσια έγγραφα του εξωτερικού για χρήση στην Γερμανία του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Στην περίπτωση πτυχίων ή εγγράφων που δεν έχουν συνταχθεί στην γερμανική γλώσσα απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από Ορκωτό μεταφραστή του δημοσίου της Γερμανίας. Συνήθως υπάρχουν σχετικές λίστες στην αρμόδια αντιπροσωπία εξωτερικού στο διαδίκτυο.
 • Σύμφωνα με το διάταγμα για την άρση των τελών στις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως και στην προστασία του καταναλωτή στον εργασιακό τομέα και στον τομέα υγείας (GesSozArbVGebO) η παροχή κρατικής άδειας είναι χρεώσιμη. Το ύψος της χρέωσης καθορίζεται ανάλογα με την ισχύουσα δομή της διάταξης. Το έγγραφό χρεώνεται, η χρέωση ανέρχεται στα 164,00 ευρώ για την ταυτοποίηση εκπαίδευσης εκτός της Ε.Ε.
 • Αίτηση

Είναι προτιμότερο να σταλθούν τα έγγραφα με ταχυδρομείο στην διεύθυνση που αναφέρεται στην φόρμουλα της αίτησης. Λόγω μεγάλης ποσότητας απεσταλμένων αιτήσεων ο κατά μέσο όρο χρόνος επεξεργασίας διαρκεί κάποιους μήνες. Σε περίπτωση που συμμετέχουν κι άλλες υπηρεσίες, όπως π.χ. η κεντρική υπηρεσία για εκπαίδευση στο εξωτερικό στην Βόνη, η συνολική διάρκεια της επεξεργασίας μπορεί να καθυστερήσει.

Κτήριο υπηρεσιών:

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Fehrbelliner Platz 1

10707 Berlin

Πηγή: http://www.berlin.de/lageso/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen/nicht-akademisch/artikel.661890.php

Οι παροχές περίθαλψης της Gardé Ambulanter Pflegedienst υποστηρίζει το μεταναστευτικό ειδικευμένο δυναμικό όσο το

δυνατό περισσότερο.

 • Βοήθεια στην δήλωση στο δημοτολόγιο, στο ταμείο υγείας, στην ασφάλιση σύνταξης, στην τράπεζα, στην εφορία (ΑΦΜ)
 • Εύρεση μέρους κατοικίας για 6 έως 12 μήνες
 • Βοήθεια στην εύρεση κατοικίας
 • Επιστροφή του κόστους μετακόμισης και δήλωσης σε επιτυχημένες εξετάσεις Β2 της γλώσσας
 • Συνοδεία και υποστήριξη στην διαδικασία αναγνώρισης

Αναγνώριση διπλωμάτων οδήγησης στο εξωτερικό

Στην εξωτερική περίθαλψη είναι κατά κύριο λόγο σημαντικό, να είναι κανείς σε εγρήγορση και να μπορεί να φτάσει γρήγορα στον προορισμό και τους ασθενείς του.

 • Όλα τα διπλώματα οδήγησης από την ΕΕ και τα κράτη της Ευρωζώνης έχουν δικαιοδοσία στην Γερμανία για την οδήγηση μεγάλου οχήματος. Γερμανικό έγγραφο της άδειας οδήγησης δεν είναι απαραίτητο, είναι όμως επιθυμητό.
 • Διπλώματα οδήγησης από άλλα κράτη ισχύουν για έξι μήνες μετά την κατοχύρωση γερμανικής κατοικίας- εν συνεχεία είναι υποχρεωτική η αλλαγή σε γερμανικό δίπλωμα οδήγησης, εφόσον κάποιος επιθυμεί να συνεχίσει να οδηγεί.

Οι παροχές περίθαλψης της Gardé Ambulanter Pflegedienst επιδιώκει ακόμη την δήλωση και την πρόσληψη αιτούντων από το εξωτερικό. Χάρη στην εκτενή υποστήριξη της ακόμη και στο ιδιωτικό ξεκίνημα μιας καινούριας ζωής, τα εμπόδια που προκύπτουν από τον φόβο και το άγχος εξαφανίζονται.

Menü