Признаване на чуждестранни oбразователни степени и свидетелства за управление на МПС

Компанията за извънболнични грижи “Гарде” реагира адекватно на непрекъснато нарастващата потребност от лица, професионално работещи в тази област на обществения живот. Нашата космополитната компания започна рано да търси в чужбина млади, желаещи да се развиват в тази сфера хора.

В сила са законови изисквания, съгласно които се признават чуждестранни oбразователни степени в професиите за здраве и грижи.

Следните изисквания трябва да бъдат спазени от имигрантите, които желаят да работят в сферата на извънболничните грижи:

 • Образование: здравна или медицинска професия

Завършено образование в здравна или медицинска професия

 • Признаване на специализирано обучение

Признаване на специализирано обучение в Държавната служба по здравеопазване и   социални въпроси (LAGeSo) в Берлин

 • Изисквания за признаване и легализация на образованието

Предпоставки за признаване на диплома / специализирано обучение в LAGeSo:

За издаване на удостоверение за професионално звание във всеки един от случаите се изискват следните документи:

 1. Писмено заявление за удостоверение за професионално звание (моля, използвайте формуляра на LAGeSo).
 2. Таблична и хронологична текуща автобиография (с подпис и дата) с подробности за завършен курс на обучение, професионална кариера и други ангажименти до днес (без времеви пропуски).
 3. Доказателство за самоличност (паспорт или лична карта).
 4. Удостоверение за раждане (евентуално сертификат за промяна на името, като Акт за граждански брак)
 5. Актуално Свидетелство за съдимост от Федерална република Германия (вид на документ № 0, това трябва да бъде заявено в съответната немска Община и не може да е по-стар от един месец. При подаване на заявлението, моля, посочете като основание “Разрешение за използване на професионалното звание”, така че да бъде гарантирано незабавното му обвързване с документите Ви за кандидатстване). От чужбина може да кандидатствате за немско Свидетелство за съдимост чрез линка https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Ausland/Antrag/FAQ_node.html
 6. Актуално Свидетелство за съдимост от страната Ви по произход и съответно на страната, където сте придобили професионалното си образование, но с давност не по-голяма от три месеца.
 7. Актуална декларация за наказателно преследване (собственоръчна декларация – моля, използвайте печатна форма) на кандидатстващия, че срещу него няма заведени или висящи никакви прокурорски или съдебни наказателни производства или досъдебно производство. Декларацията не може да бъде с по-голяма давност от три месеца.
 8. Сертификат за добра репутация (Certificate of good standing) от компетентния орган на страната, в която е практикувана медицинската професия (не по-стар от 3 месеца).
 9. Медицинско свидетелство (моля, използвайте печатен формуляр), издадено от лекар, сертифициран за Германия, което не трябва да е издадено по-рано от един месец преди подаването на документите за кандидатстване и което показва, че кандидатът не е възпрепятстван от здравна гледна точка да упражнева тази професията (моля, използвайте формуляра на Агенцията по Легализация – http://www.berlin.de/lageso).
 10. Документ (и) за завършено образование с посочване на професионалното звание
 • придобитите сертификати за обучение в държава, членка на ЕС, в съответствие с Директива 2005/36 / ЕС (в зависимост от държавата, където е придобито образованието – диплома, удостоверяваща завършването му или сертификати и други официални квалификационни документи), които дават право за неограничена професионална практика в страната, провела обучението или родната страна.
 • Сертификат за съответствие (удостоверение от компетентния орган на обучаващата страна, че обучението съответства на минималните изисквания на Директива 2005/36 / ЕО на ЕС).
 • ЕС-удостоверение относно признаване на придобити права (Сертификат от компетентния орган на държавата-членка по произход, че е налична доказателствена страна през последните пет години, предшестващи издаването на удостоверението, гарантираща на гореопоменатата професия най-малко три години ефективно и законно съответствие на Директива 2005/36 / ЕО на Съвета на ЕС ).
 • Документ, удостоверяващ дисциплините и часовете на съответното обучение, при условие, че те са защитени в съответствие с Директива 2005/36 / ЕО на Съвета на ЕС към датата му на издаване(Опис на изучаваните дисциплини и положени изпити, разделени в теоретични и практически компоненти, със съответно описани данни в часовете и седмици)
 • Доказателство за предишни професионални дейности в съответната Професия – професионален опит (например трудова книжка, подробни справки и характеристики от предишни работодатели, допълнителни следдипломни квалификации).
 1. Сертификат за познания по немския език, позволяващи упражняването на съответната професия:
 • немски езикови умения – ниво B 2 (сертификат от Goetheinstitut, Telc или TestDaf, не по-стар от 3 години);
 • Забележка: за логопеди трябва да се докаже познаването на немски език на ниво C 1 (сертификат от Goetheinstitut, Telc или TestDaf, не по-стар от 3 години).
 1. Доказателство за компетентност в провинция Берлин:
 • Удостоверение за започване на работа (потвърждение за наемане на работа) от работодател в Берлин или
 • актуална регистрация за постоянно местожителство / обичайно местопребиваване (по смисъла на § 3 от Закона за административното производство) в Берлин.

Ако нямате наличен професионален опит, трябва да положите изпит, лигитимиращ професионалните Ви познания в Германия.

ВНИМАНИЕ

Ако сте завършили обучението си за медицинска професия в ТРЕТА СТРАНА, трябва да се съорбразите следните точки вместо гореопаменатите точки 10.-12.:

 1. Доказателство (а) на завършено обучение с посочване на професионалното звание
 • това включва, в зависимост от държавата, провеждаща обучението диплома, удостоверения и други квалификациионни документи, които дават право за упражняване на съответната професия в тази страна или, ако е приложимо, в родната страна.
 • Общ Опис на изучаваните предмети с посочване на началото и края на обучението, както и предметите на обучение и положени изпити, разделена на теоретичните и практическите елементи (с данни в часовете и седмици)
 1. Доказателства за предишни професионални дейности – професионален опит (например трудова книжка, подробни справки и характеристики от предишни работодатели, допълнителни следдипломни квалификации).
 2. . Сертификат за познания по немския език, позволяващи упражняването на съответната професия:
 • немски езикови умения – ниво B 2 (сертификат от Goetheinstitut, Telc или TestDaf, не по-стар от 3 години);
 • Забележка: за логопеди трябва да се докаже познаването на немски език на ниво C 1 (сертификат от Goetheinstitut, Telc или TestDaf, не по-стар от 3 години).
 1. Доказателство за компетентност в провинция Берлин:
 • Удостоверение за започване на работа (потвърждение за наемане на работа) от работодател в Берлин или
 • актуална регистрация за постоянно местожителство / обичайно местопребиваване (по смисъла на § 3 от Закона за административното производство) в Берлин.
 • Информация за всички чуждестранни дипломи

Документите за кандидатстване трябва винаги да се представят в оригинала с обикновено копие или в официално заверено копие. За заверяването копия в Берлин по принцип са упълномощени Общините, както и всеки орган в тяхната материална юрисдикция както и нотариуси. В чужбина това се извършва от германските дипломатически мисии (посолство, консулство). Сертификациите от други институции или от преводачи обикновено не се признават.

 • В повечето случаи потвърждаването на автентичността на оригиналните документи (предмети и часове, сертификати, диплома или всички документи, посочени в точка 10) се изисква легализирането на чуждестранен документ за завършено образование да бъде извършено от германското посолство или чрез Хагски Апостил. Допълнителна информация може да бъде намерена в Приложението за чуждестранни публични документи, използвани в Германия от Външното Министерство.
 • При документи, които не са на немски, в допълнение към чуждоезичните документи трябва да бъде приложен и официален превод, който, ако е възможно, трябва да бъде изготвен от преводач, заклет публично в Германия. Ако преводът трябва да бъде извършен в чужбина, той трябва да бъде изготвен от преводача, посочен от съответната германска дипломатическа мисия. Често списъците се публикуват в интернет на отговорното външно представителство.
 • Съгласно Наредбата за събиране на такси в здравни и социални услуги, както и в охраната на труда и здравето на потребителите (GesSozArbVGebO) предоставянето на държавно разрешително за работа е обвързано с такса. Размерът на таксата зависи от актуалната версия на наредбата. Удостоверението е платимо, като таксата за преглед на обучение извън ЕС е за 164,00 EUR.
 • Заявление

 

Препоръчително е да изпратите документите по пощата на адреса, посочен във формуляра за кандидатстване. Поради големия брой входящи приложения средното време за обработка е няколко месеца. Ако се налага проверка и от други инстанции, напр. централната служба за чуждо образование в Бон, общата продължителност на обработката може да бъде допълнително забавена.

Административна сграда:

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Fehrbelliner Platz 1

10707 Berlin

Quelle: http://www.berlin.de/lageso/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen/nicht-akademisch/artikel.661890.php

Компанията за извънболнични грижи “Гарде” подкрепя имигриращите професионалисти максимално според възможностите си:

 • Помощ при регистрация в регистрационната служба, здравно осигуряване, пенсионно осигуряване (социално-осигурителен номер), банка, данъчна служба (данъчен номер)
  Осигуряване на жилища за период от 6 до 12 месеца
  • Помощ за намиране на жилище
  • Възстановяване на разходите за преселване и регистрация след успешно полагане на теста за езика – ниво B2
  • Придружаване и подкрепа в цялостния процес на разпознаване и лигитимация на професионалното Ви обучение и квалификация в Германия.

Признаване на чуждестранни свидетелства за управление на МПС

Особено в извънболничната помощ е важно да бъдете мобилни и да достигате до пациентите бързо и ефективно с кола.

 • Всички свидетелства за управление на МПС от държави от ЕС или ЕИП ви дават право да управлявате моторно превозно средство в Германия. Не е нужно изрично да бъде пренаписан в немски документ за правоуправление на МПС – но ако искате да го направите, това е възможно.
 • Лицензиите за управление на превозни средства от други държави са валидни в продължение на шест месеца от момента на адресна регистрация в Германия. Замяната с немска шофьорска книжка е задължителна, в случай, че вие бихте искали да продължите да шофирате на територията на Германия.

Компания Гарде  силно насърчава чуждестранните кандидати да кандидатстват за легализация и да започнат професионална реализация в Германия. Бариерите от страха пред Неизвестното могат бързо да бъдат намалени благодарение на широката подкрепа от наша страна и многобройните възможности за изграждане на нов личен живот в Берлин.