Uznawanie zagranicznych dyplomów

Uznawanie zagranicznych tytułów i praw jazdy

Gardé Ambulanter Pflegedienst nieustannie reaguje na coraz większe zapotrzebowanie na personel pielęgniarski. Przedsiębiorstwo kosmopolityczne odpowiednio wcześnie zaczęło rozglądać się za granicą za młodymi ludźmi skłonnymi do pracy w opiece.

Obowiązują wymogi ustawowe, na podstawie których uznawane są zagraniczne tytuły

w zawodach medycznych i pielęgniarskich.

Imigrant wyrażający chęć pracy w opiece musi spełniać następujące wymagania:

 • Wykształcenie: Zawód medyczny lub pielęgniarski

Zdobyte wykształcenie w zawodzie medycznym lub pielęgniarskim.

 • Uznanie wykształcenia specjalistycznego

Uznanie wykształcenia specjalistycznego  w Urzędzie d.s. Zdrowia i Spraw Socjalnych Kraju Związkowego w Berlinie (Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo).

 • Warunki uznania

Warunki uznania dyplomu / wykształcenie specjalistycznego w urzędzie LAGeSo:

W celu wydania dokumentu uprawniającego do używania tytułu zawodowego zawsze wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o wydanie dokumentu uprawniającego do używania tytułu zawodowego (proszę skorzystać z formularza udostępnionego przez LAGeSo).
 2. Aktualny życiorys w wersji tabelarycznej i chronologicznej (z podpisem i datą) wraz z informacjami na temat ukończonego kierunku kształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz pozostałych okresów aż do dnia dzisiejszego.
 3. Dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
 4. Akt urodzenia (ewentualnie dokument o zmianie nazwiska taki jak np. akt małżeństwa).
 5. Aktualne wydane przez Republikę Federalną Niemiec zaświadczenie o niekaralności (amtliches Führungszeugnis, Belegart 0). Składając wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności jako cel wykorzystania należy podać „zgodna na używanie tytułu zawodowego”, co pozwoli na szybkie przyporządkowanie wniosku.) Z zagranicy wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności można złożyć klikając na poniższy link:

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Ausland/Antrag/FAQ_node.html

 1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez policję lub organy wymiaru sprawiedliwości kraju ojczystego lub kraju kształcenia. Zaświadczenie nie może mieć więcej niż trzy miesiące.
 2. Aktualne oświadczenie karne (oświadczenie własne, proszę skorzystać z formularza) wnioskodawcy, że nie toczy się przeciwko niemu żadne prokuratorskie postępowanie przygotowawcze lub sądowe postępowanie karne lub postępowanie przygotowawcze w oparciu o przepisy prawa zawodowego. Oświadczenie nie może mieć więcej niż trzy miesiące.
 3. Zaświadczenie o niekaralności / zaświadczenie o braku przeciwskazań (Certificate of good standing) właściwego organu kraju związkowego, w którym wykonywano zawód medyczny z wykształceniem uznanym przez organy państwowe (nie starsze niż trzy miesiące)
 4. Zaświadczenie lekarskie (proszę skorzystać z formularza) wystawione przez lekarza zarejestrowanego w Niemczech, które nie może być wystawione wcześniej niż na miesiąc przed jego przedłożeniem. Z zaświadczenia ma wynikać, że wnioskodawca pod względem zdrowotnym jest zdolny lub nadaje się do wykonywania zawodu (proszę skorzystać z formularza; htttp://www.berlin.de/lageso).
 5. Potwierdzenie(a) uzyskania wykształcenia z podaniem tytułu zawodowego.
 6. Nabyte w kraju UE potwierdzenie wykształcenia w myśl Dyrektywy 2005/36/WE (do takich potwierdzeń należą w zależności od kraju, w którym uzyskano wykształcenie, dyplom, świadectwa egzaminacyjne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje) uprawniające do nieograniczonego wykonywania zawodu w kraju, w którym uzyskano wykształcenie, lub w kraju ojczystym.
 7. Certyfikat zgodności (zaświadczenie właściwego organu z kraju, w którym uzyskano wykształcenie, że dane wykształcenie spełnia minimalne wymagania przewidziane w Dyrektywie UE 2005/36/WE.)
 8. Zaświadczenie UE o tak zwanych prawach nabytych (zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju członkowskiego pochodzenia, że tam w udokumentowany sposób w okresie ostatnich pięciu lat przed wydaniem zaświadczenia przedmiotowy zawód był wykonywany w sposób rzeczywisty, prawidłowy i nieprzerwanie nie krócej niż przez trzy lata (Dyrektywa UE 2005/36/WE).
 9. Wykaz przedmiotów i godzin w ramach danego kształcenia, jeżeli przedmiotowe kształcenie rozpoczęto i/lub zakończono przed ostatecznym terminem ustalonym dla Pani kraju, w którym uzyskano wykształcenie, zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE (wykaz przedmiotów kształcenia i egzaminacyjnych, z podziałem na część teoretyczną i praktyczną, z podaniem godzin i tygodni).
 10. Potwierdzenia dotyczące dotychczasowej działalności zawodowej w przedmiotowym zawodzie – doświadczenie zawodowe (np. książeczka pracy, szczegółowe świadectwa wystawione przez dotychczasowych pracodawców, obszerne dokształcanie).
 11. Potwierdzenie posiadania znajomości języka niemieckiego niezbędnej do wykonywania przedmiotowego zawodu:
 • znajomość języka niemieckiego – poziom B 2 (certyfikat Instytutu Goethego, Telc lub TestDaf; nie starszy niż 3 lata)
 • Wskazówka: W przypadku logopedy należy wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie C 1 (certyfikat Instytutu Goethego, Telc lub TestDaf, nie starszy niż 3 lata)
 1. Potwierdzenie, że Kraj Związkowy Berlin jest właściwym krajem związkowym:
 • zaświadczenie pracodawcy (obietnica zatrudnienia) o miejscu pracy w Kraju Związkowym Berlin

lub

 • aktualny wyciąg z rejestru meldunkowego poświadczający główne miejsce zamieszkania / miejsce zwyczajowego pobytu w Kraju Związkowym Berlin (w myśl
 • 3 kodeksu postępowania administracyjnego).

W razie braku doświadczenia zawodowego konieczne jest złożenie w Niemczech egzaminu z kompetencji zawodowych.

 • UWAGA

Jeżeli swoje wykształcenie medyczne uzyskał(a) Pan(i) w PAŃSTWIE TRZECIM, w miejsce punktów 10 – 12 należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 1. Potwierdzenie(a) uzyskania wykształcenia z podaniem tytułu zawodowego.
 • do takich potwierdzeń należą dyplomy, świadectwa egzaminacyjne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, uprawniające do nieograniczonego wykonywania zawodu w kraju, w którym uzyskano wykształcenie, lub w kraju ojczystym,
 • wykaz poszczególnych przedmiotów kształcenia z informacjami na temat rozpoczęcia i zakończenia kształcenia oraz na temat przedmiotów kształcenia i egzaminacyjnych, z podziałem na część teoretyczną i praktyczną (z podaniem godzin i tygodni)
 1. Potwierdzenia dotyczące dotychczasowej działalności zawodowej – doświadczenie zawodowe (np. książeczka pracy, szczegółowe świadectwa wystawione przez dotychczasowych pracodawców, obszerne dokształcanie)
 2. Potwierdzenie posiadania znajomości języka niemieckiego niezbędnej do wykonywania przedmiotowego zawodu:

znajomość języka niemieckiego – poziom B 2 (certyfikat Instytutu Goethego, Telc lub TestDaf; nie starszy niż 3 lata)

Wskazówka: W przypadku logopedy należy wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie C 1 (certyfikat Instytutu Goethego, Telc lub TestDaf, nie starszy niż 3 lata)

 1. Potwierdzenie, że Kraj Związkowy Berlin jest właściwym krajem związkowym:
 • zaświadczenie pracodawcy (obietnica zatrudnienia) o miejscu pracy w Kraju Związkowym Berlin

lub

 • aktualny wyciąg z rejestru meldunkowego poświadczający główne miejsce zamieszkania / miejsce zwyczajowego pobytu w Kraju Związkowym Berlin (w myśl
 • 3 kodeksu postępowania administracyjnego).

Wskazówki dotyczące wszystkich dyplomów zagranicznych

Dokumentację wniosku co do zasady należy przedłożyć lub przesłać w oryginale wraz ze zwykłą kopią lub jako urzędowo uwierzytelnioną kopię. Osobami uprawnionymi do uwierzytelniania w Kraju Związkowym Berlinie co do zasady są burmistrzowie oraz każdy urząd w ramach swoich kompetencji, jak i również notariusze. Za granicą jednostkami upoważnionymi są niemieckie przedstawicielstwa zagraniczne (ambasady, konsulaty). Uwierzytelnienia sporządzone przez inne jednostki lub przez tłumaczy zasadniczo nie są uznawane.

 • W większości przypadków do potwierdzenia autentyczności oryginałów zagranicznych dokumentów poświadczających uzyskanie wykształcenia (wykazy przedmiotów i godzin, świadectwa egzaminacyjne, dyplomy lub wszystkie dokumenty wykazane w punkcie 10), wymagane jest uzyskanie apostille zgodnie z Konwencją Haską lub legalizacji przez ambasadę niemiecką. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w informatorze niemieckiego urzędu spraw zagranicznych na temat oficjalnych dokumentów zagranicznych przeznaczonych do wykorzystania w Niemczech.
 • W przypadku dokumentów, które nie zostały zredagowane w języku niemieckim, do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dodatkowo dołączyć oficjalne tłumaczenie, które w miarę możliwości ma być sporządzone przez tłumacza zaprzysiężonego w Niemczech. W przypadku sporządzenia tłumaczenia za granicą tłumaczenia te muszą być sporządzone przez tłumacza wskazanego przez niemieckie przedstawicielstwo zagraniczne. Często wykazy tłumaczy są umieszczane w internecie przy właściwych przedstawicielstwach zagranicznych.
 • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie poboru opłat w systemie opieki zdrowotnej i spraw socjalnych wydanie państwowego pozwolenia podlega opłacie. Wysokość opłaty uzależniona jest od aktualnie obowiązującej wersji rozporządzenia. Sam dokument podlega opłacie, a opłata za weryfikację wykształcenia uzyskanego poza UE aktualnie wynosi 164,00 euro.

 

 • Wniosek

Zaleca się przesłanie dokumentów pocztą na adres wskazany w formularzu wniosku. Ze względu na dużą liczbę wpływających wniosków średni czas przetwarzania wniosku wynosi kilka miesięcy. Całkowity czas potrzebny na przetworzenie wniosku może ulec wydłużeniu, jeżeli w procedurze konieczny jest udział innych jednostek, takich jak np. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (centralna jednostka d.s. uznawania wykształcenia zagranicznego) z siedzibą w Bonn.

budynek służbowy:

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Fehrbelliner Platz 1

10707 Berlin

Źródło: http://www.berlin.de/legaso/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen/nicht-akademisch/artikel.661890.php

 Gardé Ambulanter Pflegedienst w możliwie największym stopniu wspiera napływowych specjalistów:

 • Pomoc przy zameldowaniu w organie meldunkowym, w kasie chorych, do ubezpieczenia emerytalnego (numer ubezpieczenia socjalnego), w banku, w urzędzie skarbowym (numer identyfikacji podatkowej)
 • udostępnienie miejsc zamieszkania na okres od 6 do 12 miesięcy
 • pomoc przy poszukiwaniu mieszkania
 • zwrot kosztów przeprowadzki i zameldowania w przypadku zdania egzaminu językowego na poziomie B 2
 • towarzyszenie i wsparcie w procedurze kwalifikacyjnej

 

Uznanie zagranicznego prawa jazdy

Przede wszystkim w przypadku pielęgniarstwa ambulatoryjnego ważna jest mobilność oraz szybkie i planowe dotarcie samochodem do pacjenta.

 • Wszystkie prawa jazdy z państw UE i EOG uprawniają do prowadzenia pojazdu mechanicznego na terytorium Niemiec. Nie ma konieczności przepisania prawa jazdy na dokument niemiecki – jeżeli jednak chcieliby Państwo tego dokonać, to taka możliwość istnieje.
 • Prawa jazdy wydane w innych państwach są ważne przez okres sześciu miesięcy licząc od dnia ustalenia niemieckiego miejsca zamieszkania. Jeżeli nadal chcieliby Państwo móc prowadzić pojazdy mechaniczne, to przepisanie takiego prawa jazdy na niemieckie jest obowiązkiem.

Gardé Ambulanter Pflegedienst mocno lobbuje na rzecz zgłaszania się i wstępowania w szeregi personelu pielęgnacyjnego również kandydatów pochodzących z zagranicy. Dzięki dalekosiężnemu wsparciu, które obejmuje również sferę nowego życia prywatnego w Berlinie, możliwe jest szybkie pokonanie barier mających swoje podstawy w lęku.