Recunoașterea diplomelor și a permiselor de conducere din străinătate

Gardé Ambulanter Pflegedienst reacționează constant la nevoia tot mai mare de personal de îngrijire în domeniul sănătății. Firma noastră cosmopolită a început deja de timpuriu să caute în străinătate persoane tinere și dornice să lucreze în domeniul îngrijirii.

Diplomele obținute în străinătate în domeniul sănătății și al îngrijirii sunt recunoscute pe baza unor cerințe legislative.

Migranții care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Formare profesională: calificare în domeniul sănătății sau al îngrijirii de persoane

formare profesională încheiată într-o profesie în domeniul sănătății sau al îngrijirii persoanelor.

Recunoașterea pregătirii de specialitate

Recunoașterea pregătirii de specialitate de către Autoritatea Regională în Domeniul Sănătății și Social (Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo)

Condiții privind recunoașterea

Condițiile pentru recunoașterea unei diplome / a unei calificări de specialitate la LAGeSo:

Pentru acordarea certificatului pentru utilizarea titlului profesional sunt necesare următoarele acte:

Cerere scrisă pentru acordarea certificatului în vederea utilizării titlului profesional (vă rugăm utilizați modelul de la LAGeSo).

CV actual sub formă de tabel și cronologic (cu semnătură și dată), de unde să reiasă cursul de formare profesională absolvit, evoluția profesională și celelalte perioade până în prezent.

Dovada identității (pașaport sau buletin de identitate).

Certificat de naștere (dacă este necesar, certificat care atestă schimbarea numelui, de ex. certificat de căsătorie).

Cazier judiciar actual din Republica Federală Germania (tipul documentului 0; acesta va fi solicitat de la Evidența populației și nu poate fi mai vechi de o lună. La înaintarea cererii se va menționa la Scopul utilizării ”permis pentru  utilizarea titlului profesional”, pentru ca acesta să poată fi anexat neîntârziat cererii). Din străinătate, cazierul judiciar poate fi solicitat utilizând următorul link: https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Ausland/Antrag/FAQ_node.html

Cazier judiciar actual emis de autoritățile polițienești sau juridice ale țării de proveniență și, dacă este necesar, ale țării unde a avut loc formarea profesională; acesta nu poate fi mai vechi de trei luni.

Declarație actuală sub aplicarea sancțiunilor penale (declarație pe propria răspundere, vă rugăm utilizați modelul) din partea solicitantului, atestând că împotriva sa nu se află în curs de desfășurare nicio anchetă a procuraturii sau o procedură penală judiciară sau de dreptul muncii nesoluționată. Declarația nu poate fi mai veche de trei luni.

Certificat atestând buna conduită și capacitatea profesională (Certificate of good standing) din partea autorităților competente ale țării în care a fost exercitată pregătirea profesională în domeniul medical (să nu fie mai vechi de trei luni).

Adeverință medicală (vă rugăm utilizați modelul), din partea unui medic autorizat să profeseze în Germania, care nu poate fi emis mai devreme decât cu o lună înainte de depunerea documentelor, de unde să reiasă că solicitantul nu se află în incapacitate sau incompatbilitate medicală să-și exercite meesria (vă rugăm utilizați modelul http://www.berlin.de/lageso).

Dovezi privind calificare profesională absolvită cu indicarea denumirii profesie

Dovadă privind formarea profesională absolvită într-un stat al UE, conform Directivei 2005/36/CE (intră în funcție de statul unde a fost efectuată formarea, este vorba de diplome, certificate de examinare și alte dovezi ale capacității profesionale), care dau dreptul exercitării nelimitate a profesiei în statul unde s-a efectuat formarea sau, dacă este cazul, în țara de origine.

Certificat de conformitate (adeverință din partea autorităților competente ale statului unde s-a efectuat formarea, conform căreia, respectiva formare profesională îndeplinește cerințele minime ale Directivei UE 2005/36/CE.)

adeverință UE privind așa-numitele drepturi dobândite (adeverință a autorităților competente ale statului-membru de origine că în ultimii cinci ani înainte de emiterea adeverinței respectiva meserie a fost exercitată în fapt și legal pe o perioadă de cel puțin trei ani neîntrerupt (cf. Directivei UE 2005/36/CE).

Prezentarea materiilor de specialitate și a orelor absolvite în cursul formării profesionale, în măsura în care acestea au fost inițiate sau/și încheiate înainte de termenul stabilit de mai sus menționata Directivă UE 2005/36/CE pentru țara în care s-a efectuat formarea profesională respectivă (prezentare a cursurilor de specialitate și pentru care s-a dat examen, împărțite în funcție de teorie și practică, cu menționarea numărului de ore și a săptămânilor.)

Dovezi privind activitățile profesionale efectuate până în prezent în meseria mai-sus menționată – experiență profesională (de ex. carte de muncă, certificate amănunțite din partea angajatorilor, cursuri de formare continuă).

Dovadă privind cunoștințele de limbă germană necesare pentru exercitarea profesiei respective:

 

cunoștințe de limbă germană – nivelul B2 (certificat din partea Institutului Goethe, Tele sau TestDaf; să nu fie mai vechi de trei ani);

Atenție: logopezii trebuie să dovedească cunoștințe de limba germană de nivelul C1 (certificat din partea Institutului Goethe, Tele sau TestDaf); să nu fie mai vechi de trei ani.

Dovadă privind competența în landul Berlin:

adeverință din partea angajatorului (acord privind angajarea) privind locul de muncă în landul Berlin sau

extras actual din registrul de evidență a populației privind reședința principală/reședința obișnuită (în sensul paragr. 3 din Legea privind Procedura Administrativă) în landul Berlin.

În cazul în care solicitantul nu are experiență profesională, acesta trebuie să se supună unui test de evaluare a cunoștințelor în Germania.

ATENȚIE

În cazul în care ați absolvit formarea profesională pentru o meserie din domeniul medical într-un STAT TERȚ, în loc de punctele 10-12, se va ține cont de punctele de mai jos:

Dovadă (dovezi) privind formarea profesională efectuată cu mențiunea denumirii profesiei:

acestea sunt, în funcție de statul unde s-a efectuat formarea, diploma, certificatele de examinare și alte dovezi privind capacitatea profesională care dau dreptul de exercitare nelimitată în țara unde s-a efectuat formarea profesională sau în țara de origine.

prezentarea cursurilor de specialitate cu mențiunea datei de început și sfârșit a formării și a materiilor de curs la care au fost susținute examene, împărțite în părțile teoretice și practice (cu menționarea numărului de ore și a săptămânilor).

Dovadă privind activitățile profesionale exercitate până în prezent – experiență profesională (de ex. carnet de muncă, certificate amănunțite din partea angajatorilor, cursuri de formare continuă).

Dovezi privind cunoștințele de limbă germană  necesare pentru exercitarea meseriei: cunoștințe de limbă germană – nivelul B2 (certificat din partea Institutului Goethe, Tele sau TestDaf; să nu fie mai vechi de trei ani);

Atenție: logopezii trebuie să dovedească cunoștințe de limba germană de nivelul C1 (certificat din partea Institutului Goethe, Tele sau TestDaf); să nu fie mai vechi de trei ani.

Dovadă privind competența în landul Berlin:

Adeverință din partea angajatorului (acord privind angajarea) privind existența unui loc de muncă în landul Berlin sau

extras actual din registrul de evidență a populației privind reședința principală/reședința obișnuită (în sensul paragr. 3 din Legea privind Procedura Administrativă) în landul Berlin.

Informații pentru toate diplomele din străinătate

Documentele aferente cererii vor fi prezentate, respectiv trimise în original, însoțite de o copie simplă sau o copie legalizată. În landul Berlin autoritățile competente pentru a autoriza copiile documentelor sunt birourile de evidența populației, orice autorități în cadrul competențelor lor obiective, precum și notarii. În străinătate, autoritățile competente sunt reprezentanțele germane în străinătate (ambasadă, consulat). Autorizarea actelor de către alte instituții sau de către traducători nu este recunoscută.

Pentru documentele din străinătate, de cele mai multe ori pentru dovedirea absolvirii formării profesionale (prezentarea materiilor și a numărului de ore, certificate de examinare, diplomă, respectiv toate documentele enumerate la punctul 10) este necesară certificarea autenticității documentelor originale prin apostila de la Haga, respectiv prin legalizarea lor de către ambasada Germaniei. Informații mai detaliate găsiți în broșura Ministerului de Externe privind documentele publice din străinătate și utilizarea lor în Germania (orig.: Merkblatt über Ausländische öffentliche Urkunden zur Verwendung in Deutschland).

În cazul documentelor care nu sunt redactate în limba germană, acestea vor fi însoțite, de o traducere oficială care va fi efectuată, după posibilități, de către un traducător autorizat în Germania. În cazul în care traducerea este efectuată în străinătate, aceasta va fi efectuată de către un traducător desemnat de către reprezentanța germană respectivă. De multe ori, reprezentanțele germane în străinătate afișează pe internet numele traducătorilor autorizați.

Conform Regulamentului privind perceperea de taxe în domeniul sănătății și social, precum și în domeniul protecției muncii și al sănătății consumatorilor, acordarea permisului din partea statului presupune plata unei taxe. Cuantumul taxei se orientează după versiunea în vigoare a Regulamentului. Pentru verificarea formărilor profesionale absolvite în afara UE, la ora actuală se percepe o taxă de 164,00 €.

Cererea

Se recomandă trimiterea prin poștă a documentelor, la adresa menționată în formularul de cerere. Din cauza numeroaselor solicitărilor primite, perioada medie de procesare a cererilor este de mai multe luni. În cazul în care sunt implicate și alte organisme, cum este Biroul Central pentru educație internațională din Bonn, durata procesării se poate prelungi.

Clădirea de birouri:

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

Sursa: http://www.berlin.de/lageso/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen/nicht-akademisch/artikel.661890.php

Gardé Ambulanter Pflegedienst sprijină personalul migrant pe cât posibil, oferind:

ajutor la înregistrarea domiciliului la biroul de evidență a populației, casa de sănătate, casa de pensii (număr de asigurări sociale), bancă, Administația Financiară (nr. ident. fiscală)

punerea la dispoziție de locuri de cazare pe o durată de 6 până la 12 luni

ajutor la căutarea unei locuințe

restituirea costurilor de transport și înregistrare a domiciliului în cazul testului de limbă promovat cu nivelul B2

însoțire și sprijin în procedura de recunoaștere

PENTRU CANDIDAȚII DIN STATE TERȚE:

În urma recunoașterii calificării se facilitează și procesul de acordae a vizei de muncă.

Recunoașterea permiselor de conducere din străinătate

Mai cu seamă în îngrijirea ambulatorie este important să fim mobili și să ajungem la pacient rapid și țintit.

Toate permisele de conducere din UE, respectiv din statele SEE dau dreptul de a conduce un autoturism în Germania. Acestea nu trebuie transformate în mod explicit într-un permis de conducere german, însă, dacă se dorește acest lucru, atunci este posibil.

Permisele de conducere din alte state sunt valabile timp de șase luni de la obținerea unei reședințe în Germania, apoi acestea trebuie transformate în mod obligatoriu într-un permis de conducere german dacă doriți să puteți conduce în continuare un autovehicul

Gardé Ambulanter Pflegedienst se implică puternic pentru înregistrarea și accesul la muncă în domeniul îngrijirii a candidaților din străinătate. Datorită sprijinului amplu acordat inclusiv pentru crearea și în plan privat a unei vieți noi în Berlin, barierele constituite din teamă pot fi rapid demolate.